LATVIJAS REPUBLIKA . 2004. gada 29. martā Latvija kļuva par NATO dalībvalsti, 2004. gada 1. maijā par Eiropas Savienības, bet 2014. gada 1. janvārī arī par Eirozonas dalībvalsti. Fine milled, with the inscription DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU, Lettering: LATVIJAS REPUBLIKA ... Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmo daļu likuma, „Par pašvaldībām” 21.panta ... Nr.39, stājas spēkā 31.01.2014.). They serve as a measure, but they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME Reă. 30 Jahre Europa-Flagge, Lettland 2 Euro-Gedenkmünze 2015 bfr. Numista does not buy or sell coins or banknotes. Monētas priekšpuse (averss) Mākoņiem rotāta grāmatas vāka atveids, tā labajā malā no augšas uz leju uzraksts LATVIJAS REPUBLIKA, augšpusē no kreisā stūra slīpi uz leju gadskaitlis 2014; kvadrātveida fonā Jāņa Jaunsudrabiņa "Baltās grāmatas" ilustrācijas – bērzu ieskautas lauku mājas – atveids, monētas lejasdaļā pa labi – uzraksts "5 euro". Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam pilnveidotās 1.redakcijas ... 2,22 EUR (divu euro un divdesmit divu centu) apmērā par vienu kvadrātmetru. The reverse of the coin shows a geographical image of Europe; it also features the numeral 2 and the inscription EURO. Ratspräsidentschaft der EU, Lettland 2 Euro 2015 stgl. God Bless Latvia. Milchwirtschaft, Lettland 2 Euro 2015 bfr. 63807280, ... 2.§ Par precizējumiem 2014.gada 28.janvāra saistošos noteikumos Nr.2 „Par ... 2) saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punkta a) DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU, Translation: LATVIJAS REPUBLIKA . Europäische Kulturhauptstadt Riga. Engraver: Luc Luycx Thomas Michael (editor), Tracy L. Schmidt (editor); 2016. Uzdot iestādei „Bauskas Kultūras centrs” finansējumu pārskaitīt uz Sabīnes Berezinas 1 EURO LATVIJAS REPUBLIKA / 2014 Coin value - $2-3: 50 euro cent 2014 brass 50 EURO CENT LATVIJA / 2014 Coin value - ~$1: 20 euro cent 2014 brass 20 EURO CENT LATVIJA / 2014 Coin value - <$1: 10 euro cent 2014 brass 10 EURO CENT LATVIJA / 2014 Coin value - <$1: 5 euro cent 2014 copper plated steel 5 EURO CENT 90001882087 Saules iela 8, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326 APSTIPRINĀTS ar Riebiņu novada domes 2014. gada 21. janvāra sēdes lēmumu Nr. Latvijas republika 2 euro 2014 2 euro 2014-2020, Latvia - Coin value - uCoin . LATVIJAS REPUBLIKA TERVETES NOVADA DOME Reg. LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIŅU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. Weitere Informationen dazu in unserer Privatsphäre und Datenschutz bei Historia Hamburg. Translation: Republic of Latvia . Coin catalog My collection Swap Users. Alle ansehen 2 Euro Gemeinschaftsausgaben, Freie Stadt Danzig - Münzen Kaiserreich Preussen, Lettland 2 Euro 2019 Wappen Lettlands - Aufgehende Sonne, Lettland 2 Euro 2018 Zemgale aus der Serie Regionen Lettlands, Lettland 2 Euro 2018 bfr. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%. "100 Jahre Unabhänigkeit", Lettland 2 Euro 2017 "Latgale" aus der Serie "Regionen Lettlands", Lettland 2 Euro 2017 "Kurzeme" aus der Serie "Regionen Lettlands", Lettland 2 Euro 2016 "Vidzeme" aus der Serie "Regionen Lettlands", Lettland 2 Euro 2016 bfr. 22.2 Skrudalienas pagasta ģerboni var lietot Skrudalienas pagasta pārvalde, Nr. EUR 2,00. The lats (plural: lati (2–9) latu (10 and more)), ISO 4217 currency code: LVL or 428) was the currency of Latvia from 1922 until it was replaced by the euro on 1 January 2014. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 ... Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budţetu 2014.gadam ieņēmumos 21 944 715 euro apmērā, tajā skaitā pamatbudţeta ieņēmumi 21 944 715 euro apmērā saskaņā ar 1., Lettland 2 Euro Kurs-und Gedenkmünzen erhalten Sie bei Historia Hamburg. Nr. Endet am Mittwoch, 14:40 MEZ 2T 7Std. Values in the table above are expressed in USD. 2/ Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21., 46. pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem” Gewunelice gesett to Asie be eorþmetunge, ac naþȳlæs oft gedemed swa Europisc for þeawe and stærlicum racum. 2 LATI LATVIJAS REPUBLIKA / 2009 Coin value - $5-6 . Þeod dællice on Asie. Cette dernière indique le pays d’émission. Guntars Sietiņš, Ligita Franckeviča. Engravers: Guntars Sietiņš, Ligita Franckeviča . The 5 lats coin was a Latvian lat coin minted in 1929, 1931 and 1932. 1 Gebot. 2-01/3. 4. Šī sertifikāta izdošanas brīdī gaisa kuģis ir uzskatāms par lidojumderīgu. Politiskā līmenī vada Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju.. No 1918. gada līdz 1924. gada Aizsardzības ministra amats saucās par Apsardzības ministru, savukārt no 1924. līdz 1940. gadam par Kara ministru 8 / prot. Les pièces comportent une face commune et une face nationale. Trachtenmädchen, Lettland 2 Euro 2014 bfr. This index is based on the data of Numista members collections. 90001465562 "Zelmeni", Tervetes pagasts, Tervetes novads, LV-3730,, talr. It is abbreviated as Ls and was subdivided into 100 santīmi (singular: santīms; from French centime). Mit der Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung von Cookies zu. JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein. A two-week transition period during which the lats was in circulation alongside the euro ended on 14 January 2014. LATVIJAS REPUBLIKA punkta noteikumiem. Luycx is a computer engineer, and medallist living in Dendermonde, Belgium, and has worked for the Royal Belgian Mint for 15 years. Sie müssen JavaScript in Ihrem Browser aktivieren, um alle Funktionen in diesem Shop nutzen zu können. Infoplease has everything you need to know about Latvia. La série des pièces en euros comprend huit valeurs : 1 cent(ime), 2, 5, 10, 20 et 50 cent(ime)s, 1 euro et 2 euros. Europäische Kulturhauptstadt Riga. Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. LATVIJAS REPUBLIKA 2014 . Luc Luycx is the designer of the common side of the euro coins. It ranges from 0 to 100, 0 meaning a very common coin or banknote and 100 meaning a rare coin or banknote among Numista members. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 ... Piešėirt finansējumu EUR 385 (trīs simti astoĦdesmit pieci euro) Sabīnei Berezinai dalībai konkursā „Eirovīzija 2014”. 63726012, fakss 63726012 ... TND 2014/2. 2014, Translation: Reverse. Par piemaksām pedagoģiskajiem darbiniekiem. Worth - Latvia 2 euro 2014-2020 in the coin catalog at uCoin.net - International Catalog of World Coins ; Neues Angebot 2 Euro Münze Lettland 2014 Trachtenmädchen. 2.punkts: „Latvijas Republika pieliek visas pūles, lai noslēgtu HQ SACT Parīzes protokola papildu nolīgumu, lai NATO StratCom COE personālam piešķirtu starptautisko statusu.” 2. Reverse. LATVIJAS REPUBLIKA TUKUMA NOVADA DOME ... Tukumā 2014. gada 2. janvārī Nr. 2. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. Latvijas Republika suverenitāti atkārtoti deklarēja 1990. gada 4. maijā, bet neatkarības atjaunošana tika starptautiski atzīta pēc 1991. gada 21. augusta. 2. The reverse of the coin shows a geographical image of Europe; it also features the numeral 2 and the inscription EURO. Lettering: 2014, Engravers: Um Ihnen ein bestmögliches Shopping-Erlebnis bieten zu können, verwendet Historia - Hamburg Cookies. Latvia became the 18th Member State to adopt the euro, on January 1, 2014, on the 15th anniversary of the launch of the euro in 1999; 18 Member States and … 2 lati 1993 copper-nickel commemorative coin 75th Anniversary of Independence 2 LATI / 1918 1993 LATVIJAS REPUBLIKA Coin value - $20-25 . PIELIKUMS Nr.1 LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV – 4033, Tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: [email protected] Salacgrīvā Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.oktorba sēdes lēmumu Nr.509 (protokols Nr.14; 12.§) SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada … Latvijas Republika SALDUS NOVADA DOME Reģ. It is semi-encircled by the inscriptions LATVIJAS on the left and REPUBLIKA on the right. Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME Reģ. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. The coin's outer ring bears the 12 stars of the European Union. Engraver: Luc Luycx Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 . If that's not enough, click over to our collection of world maps and flags. Check out our country profile, full of essential information about Latvia's geography, history, government, economy, population, culture, religion and languages. A full member of the Eurozone, it began using the euro as its currency on 1 January 2014, replacing the Latvian lats. 1. ALŪKSNES NOVADA DOMES . Republic of Latvia ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA . 2. pagarinājums: Gaisa kuģis pēdējā gada laikā ir atradies kontrolētā vidē atbilstoši Komisijas Regulas (ES) Nr. Worth - Latvia 1 euro 2014-2020 in the coin catalog at uCoin.net - International Catalog of World Coins. 1321/2014 I pielikuma (Part-M) M.A.901. Produced as early as July 2013 at the Stuttgart branch of the Baden-Württemberg State Mint, the piece has been distributed by the European Central Bank (ECB) since January 1, 2014, when Latvia adopted the euro. See the details of the coins available for swap, Bimetallic: nickel brass clad nickel center in copper-nickel ring. 10 Jahre Schwarzstorch Schutzprogramm, Lettland 2 Euro 2015 bfr. Lettering: 2 EURO LL . EUR 1,10 Versand. Lettland 2 Euro 2014 bfr. Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība The reverse of the coin shows a geographical image of Europe; it also features the numeral 1 and the inscription EURO. Translation: Republic of Latvia 2014 . Apstiprinot reģistrāciju, piekrītu Shortcut lietošanas noteikumiem un apstiprinu, ka mana dzīvesvietas valsts ir Latvijas Republika. Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas aizsardzības ministri, kas ir Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. To manage your collection, please log in. ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA . The 2 euro coin of the Republic of Latvia is a circulation coin. Latvia is a member of the European Union, Eurozone, NATO, the Council of Europe, the United Nations, CBSS, the IMF, NB8, NIB, OECD, OSCE, and WTO. ... 2014.gada 18.decembrī sēdes protokols Nr.22, 2.p. Lettering: 1 EURO LL . DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, Nr. Tirāža un cena. Engravers: Guntars Sietiņš, Ligita Franckeviča . Members from this site want to exchange it: euro.coin.germany, habs83, fredyzh, katcha, crsndr, sacha24, tjedscoins, pgibone, mikimaus, Pascoual62, Ludvikj, panasonic84, CREPOSUC, babascollection, karili, ronankerbi, Roberto-9558, JosPoels, hailitis, rigo_falcom, franche92, Szavincent, boti, asowsa, Atunero, Ronald70, Martini, MuniGod, MarcNL, brismike, armaco, smiver, peekaboo, MAD II …, » See the details of the coins available for swap.